27
di, sept

Politiek & Maatschappij
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

0320 Lelystad Politiek - Het college van Lelystad heeft dinsdag 14 april 2020 de kadernota 2021 - 2024 aan de raad aangeboden. In de kadernota presenteert het college de kaders voor de inzet van financiële middelen in 2021 en daarna. De kadernota vormt daarmee de basis voor de programmabegroting 2021-2024, die in het najaar wordt opgesteld.

Wethouder John van den Heuvel: “Vooruitkijkend naar 2021 en verder zien we, ook zonder dat de gevolgen van de corona crisis al scherp in beeld zijn, dat het financieel perspectief voor de gemeente onder druk staat. Vorig jaar is in nauw overleg met de inwoners van de stad en de Raad al een forse bezuinigingsopgave ingevuld. Met het idee zoveel mogelijk te voorkomen der er waardevolle voorzieningen zouden verdwijnen. Ruimte om verdere tegenvallers op te vangen is er inmiddels niet meer. De kritiek van gemeente op het Rijk over de weinig beschikbare middelen om de gedecentraliseerde taken te kunnen uitvoeren heeft echter tot dusver weinig geholpen. Dat dwingt ons tot het maken van fundamentele keuzes o.a. op het vlak van de Jeugdhulp en de Wmo.”

“Ondanks de financiële onzekerheden ligt er nog steeds een stevige ambitie om de volgende stap te zetten als stad. Lelystad Next Level heeft inmiddels geresulteerd in een Koersdocument, waarin de ambitie is opgenomen door te groeien naar 100.000 inwoners. We willen dus ook investeren in de toekomst, door in te zetten op nieuwe ontwikkelingen en door bestaande trajecten af te maken. Een voorbeeld van het afmaken van bestaande trajecten is de ontwikkeling van het “Theaterkwartier. Nieuwe ontwikkelingen zijn de upgrade van het stationsgebied en de aanleg van de verlengde Westerdreef - Anthony Fokkerweg.”

Kadernota: Actualiseren financieel perspectief 2021 - 2024

Het raadsprogramma ‘Lelystad, een sprong voorwaarts’ vormt de basis van deze kadernota. Naast de in dit document opgenomen financiële kaders zijn ook de inhoudelijke uitgangspunten van het raadsprogramma leidend geweest bij het opstellen van deze kadernota. Inmiddels is er een tussentijdse evaluatie van het raadsprogramma opgesteld, die tegelijkertijd met de kadernota 2021 – 2024 is aangeboden aan de raad. Zoals blijkt uit de tussentijdse evaluatie wordt er hard gewerkt en zijn er al de nodige resultaten geboekt. Het werk is echter nooit af en zeker nu niet.

Met de kadernota 2021 – 2024 wordt het meerjarige beeld opnieuw geactualiseerd. Er is gekeken naar de financiële ontwikkelingen die op de gemeente afkomen en die de gemeente zeker geld gaan kosten. Voorbeelden zijn lagere dividendopbrengsten, hogere kosten voor verzekeringen en de actualisatie van de kosten voor groot onderhoud van de gemeentelijke gebouwen. Onder aan de streep is er sprake van een structureel tekort van tenminste €1,5 miljoen per jaar. Dit betekent dat de speelruimte voor nieuw beleid zeer beperkt is.

Naast deze bezuinigingsopgave spreekt het college de ambitie uit om middelen vrij te gaan maken ter dekking van enkele ontwikkelingen die al eerder in gang zijn gezet. Het college heeft een aantal bezuinigingsrichtingen benoemd die nog verder worden uitgewerkt. De raad ontvangt de uitwerking in juni en de input vanuit die bespreking geeft richting voor besluitvorming in de programmabegroting 2021 – 2024. Het gaat dan om meer fundamentele keuzes op het gebied van Jeugdhulp, Welzijn en de toeleiding naar werk. 

Onzekerheden en risico’s Coronacrisis

Eind maart en begin april stonden in het teken van korte termijn maatregelen om de ontstane crisissituatie het hoofd te bieden. Als lokale overheid staat de gemeente dichtbij de inwoners, en ook in deze moeilijke tijd staat de ambtelijke organisatie klaar om inwoners en bedrijven te ondersteunen met goede informatie, vertaling van landelijke maatregelen en de uitvoering van landelijke regels, zoals de ondersteuning aan kleine zelfstandigen en ZZP-ers. In de laatste weken van maart en de eerste week van april zijn reeds afspraken gemaakt met enkele ministeries op grote thema’s, zoals de bijstand aan zelfstandigen en het doorbetalen van zorgaanbieders in het sociaal domein. Maar ook op veel andere terreinen zullen er financiële effecten optreden, in ieder geval in 2020 en deels ook in de jaren erna.

Het gaat op dit moment dus voornamelijk om het hier en nu en het bestrijden van de directe gevolgen van de coronacrisis. Voor 2021 en verder spelen juist de indirecte gevolgen van de coronacrisis een grote rol, met name op economisch vlak. Op dit moment is er echter nog erg veel onzeker. Richting de programmabegroting 2021 – 2024 zal er meer zicht zijn op het verloop van de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende structurele gevolgen. Over mogelijke ontwikkelingen is een voorzet gedaan aan de hand van een aantal door het CPB benoemde scenario’s om zo al vast na te denken over mogelijke handelingsperspectieven.

Raadsbehandeling

Er wordt in overleg met de raad besloten wanneer de raadsbehandeling plaatsvindt.

Beheerders gezocht banner

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.